PL RODO CLAUSE

KLAUZULA INFORMACYJNA

W realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), wskazujemy że:

Administratorem danych osobowych jest spółka ff Venture Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 8A/7 (KRS: 0000819486).

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie i w celu niezbędnym do komunikacji z Państwem. Podanie danych w formularzu on-line lub poprzez email jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu komunikacji. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia z Administratorem, w tym w zakresie obsługi księgowej, IT lub prawnej. Dane mogą być przekazywane do państw trzecich w rozumieniu art. 13 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie wykorzystywanych przez Administratora technologii IT. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO). Zgromadzone dane nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a okres ich przechowywania będzie nie dłuższy, aniżeli okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji, wynikający w szczególności ze stosownych regulacji przepisów podatkowych, a względnie przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń.
Scroll to Top